j mere vargiyan 36 ne

j mere vargiyan 36 ne,
kaka tere vrge 36*36 ne,