ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਦਾਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਦਾਂ
.
ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਸ ਦੌਲਤ ਨਾਲ
ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ...