ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨ

ਮੈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ
ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? :
:
:
:
ਅੱਗੋ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ . .? :
:
:
.
.
. .
.
.
.
.
. .
ਪੁੱਤ “ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ” ਇੰਨਾ ਸੋਖਾ
ਨਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ😅😅