ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੁ ਪੇਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ

ਮੇਨੁ ਤਾ ਮੁਡਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਦੀ ਆਪਦੀਆ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਰੋਕਣਾ ਕਿ said ਪੋਸਟਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਉਤੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੁ ਪੇਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ