ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ

ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ.
ਕਹਿੰਦੀ
‪#‎ ਤੁਸੀ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ....
ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ....? Hahahahah.....