ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ

ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ """" """"""ਗੁਰਪਰੀਤ ਭਰੀ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ " """""""ਜਦੋ ਖੋਲੀ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਥੋਰ ਹੋ ਗਿਆ....................