ਸੋਹਣੀ ਤਾ ਭੁਤਨੀ ਜਹੀ ਤੂੰ ਖਾਸ ਨਹੀ

ਸੋਹਣੀ ਤਾ ਭੁਤਨੀ ਜਹੀ ਤੂੰ ਖਾਸ ਨਹੀ
.
ਗੱਲਾਂ mitthiya ਨੇ ਸੈਂਟੀ ਕਰ rkhya.