ਆਦਤਾਂ ਨੀ ਖਰਾਬ

ਆਦਤਾਂ ਨੀ ਖਰਾਬ....ਬਸ ਸੌਂਕ ਉਚੇ ਆ...ਵਰਨਾ ਖਵਾਬਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਔਕਾਤ ਨੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ..