ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈੇੈ..!!

# Status ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ # ਪਾਈਦੇ . .. ..... .......... .............
ਕਿਸੇ ਦੇ # ਦਿਲ ਚ ਵੱਸਣ ਲੲੀ ਸਾਡਾ # ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈੇੈ..!!