ਅਲਾਦੀਨ‬ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ

‪#‎ਆਹ‬ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਕਦੇ ਔਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੋ
‪#‎ਅਲਾਦੀਨ‬ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ‪#‎ਚਿਰਾਗ_ਨੱਡੀ‬ ਨੇ..